Onze diensten

De manier waarop wij invulling geven aan onze diensten wordt, naast uiteraard de wensen van onze klanten, bepaald door onze visie op adviseren. In lijn met onze visie op ondernemen helpen wij onze klanten antwoord te geven op vijf vragen. Vragen die voor elke onderneming relevant zijn:

 • Waarheen?
 • Waarlangs?
 • Hoe?
 • Lukt het?
 • Bijsturen?

Die hulp bieden wij onze klanten op vier verschillende manieren. Vaak lopen deze vormen van dienstverlening in elkaar over, omdat de doelen elkaar aanvullen. En gezamenlijk laten ze zich ook goed samenvatten tot advisering. In hun zuivere vorm zijn het:

 • Advies: het inbrengen van kennis, gecombineerd met waarneming “van buitenaf”. Als klant krijgt u nieuw licht geworpen op uw organisatie en verbetermogelijkheden aangereikt.
 • Begeleiding: het helpen vertalen van kennis naar een praktische toepassing. Als klant krijgt u hulp bij het toepassen van de kennis en inzichten, zodat u niet alleen in theorie kunt verbeteren, maar het ook echt doet.
 • Training: het overdragen van kennis en vaardigheden. De gebieden waarvan wij kennis hebben zijn niet ons exclusieve domein; en als klant kunt u dus uit dat vat tappen. Op individuele basis heet deze overdracht vaak coaching, in groepsverband training.
 • Moderatie: het benutten van kennis die al in de organisatie aanwezig is. Door als procesbegeleider (‘facilitator’) op te treden, zorgen wij dat aanwezige kennis, argumenten en creativiteit op een effectieve wijze worden aangeboord en vertaald naar besluiten en acties.

Voor elk van de vijf vragen geven wij u enkele concrete mogelijke manieren waarop wij u zouden kunnen helpen. Het is geen uitputtende lijst; wij kunnen onze expertise en dienstverlening ook andere ‘product’-vormen aan laten nemen. Wilt u meer weten? Vragen staat vrij!

Waarheen? en Waarlangs?

Strategische Oriëntatie 

Moderatiesessie met mensen uit de gehele organisatie. Aan de hand van de:

 • sterkten en zwakten van de organisatie
 • kansen en bedreigingen in de markt

worden visie en concrete bedrijfsdoelstellingen bepaald. De bijbehorende actieplannen hebben meteen een breed draagvlak.

Prijs: € 1.980

Quick-scan

“Het net ophalen”, met als doel na te gaan hoe ver uw onderneming al op weg is naar een bepaald doel. Bij de Quick-scan raadplegen wij bedrijfsdocumenten en interviewen wij mensen uit de gehele organisatie. Wij leggen de bevindingen tegen de maatlat van uw doel en rapporteren:

 • welke zaken reeds geregeld zijn
 • wat nog gedaan moet worden

Prijs: € 2.360
Exacte prijs is afhankelijk van de situatie. Dit is een raming voor ondernemingen met één primair proces (=hoofdactiviteit) en minder dan 25 medewerkers.

Hoe?

Processen verbeteren  

Afhankelijk van de wens en behoefte van uw onderneming helpen wij u door het:

 • coachen van de kwaliteitsmanager,
 • trainen van proceseigenaars of managers,
 • beschrijven van uw bedrijfsprocessen,
 • (verder) vormgeven van verbetersystemen (zoals afwijkingen, corrigerende maatregelen en interne audits),
 • toetsen van theorie (handboek) versus praktijk.

Het verbeteren van processen kan onderdeel zijn van het behalen van een (ISO-)certificaat.

Prijs: € 280 tot 550 per dagdeel

Training interne auditors

Kwaliteitsmanagementsystemen zijn gebaat bij goede interne auditors. Voor verreweg de meeste van hen is het auditorschap een kleine deeltijdrol, wat de kwaliteit van de audits in de weg staat. Wij trainen uw interne auditors zodanig dat zij:

 • op een zinvolle manier naar processen kijken,
 • bedrijfsmatig terzake doende vragen stellen,
 • rapporteren op een manier die het management stimuleert tot echte, structurele verbeteringen.

Prijs: € 280 tot 550 per dagdeel

Opschonen kwaliteitssysteem  

Het over boord gooien van onnodige ballast: tal van ISO 9001-gecertificeerde ondernemingen maken te veel gebruik van handtekeningen, parafen, formulieren, dikke handboeken en bureaucratie. Wij helpen u met:

 • het vereenvoudigen van documentatie en procedures,
 • het beter laten passen van uw kwaliteitssysteem met hoe u werkelijk wilt werken.

Prijs: € 280 tot 550 per dagdeel

Lukt het?

KwaliteitsHulp

Wij nemen u kwaliteitstaken uit handen en brengen onze mening en ideeën als onafhankelijke professional in. Doel is te zorgen dat uw kwaliteitssysteem er voortaan voor ú is. Zo kunnen wij onder meer:

 • uw interne audits uitvoeren,
 • verbeteracties bewaken
 • tevredenheid monitoren

Kwaliteitshulp kent drie niveau’s met elk concrete resultaten.

Prijs: vanaf € 350 per maand

Klantenmonitor  

Het geregeld meten van de mening van uw klanten. Door de regelmaat kunt u volgen hoe de meningen van uw klanten zich ontwikkelen (bijvoorbeeld als gevolg van gerichte acties (effectiviteitsmeting)). Wij zorgen voor:

 • heldere, relevante vragen,
 • een gedegen analyse,
 • concrete, werkbare verbeteradviezen.

Prijs: eerste meting vanaf € 8.500
volgende metingen vanaf € 6.500

Medewerkersmonitor  

Hetzelfde principe als een klantenmonitor, maar dan gericht op uw medewerkers.

 

Belanghebbendenmeting

Het inventariseren van de mening en wensen van belanghebbenden over uw onderneming. Belangrijk voor ondernemingen die hun beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (opnieuw) willen concretiseren. Wij leveren u een concreet beeld van de mening over uw onderneming en inzicht in tegenstrijdigheden in wensen van uw belanghebbenden.

Prijs: € 350 tot 550 per dagdeel

Bijsturen?

Verbeteradviezen  

Wij denken met u mee wanneer wij u vertellen of ‘het lukt‘.

Prijs: € 0 tot 550 per dagdeel

Managementsysteem  

Het vormgeven van een lerende organisatie:

 • het management helpen een coherent en consistent systeem voor de besturing van de onderneming op te zetten,
 • het helpen zorgen dat visie, processen en metingen op elkaar afgestemd zijn.

  Prijs: € 350 tot 550 per dagdeel

Directiebeoordeling

De directiebeoordeling (of management review) is de bijsturingsvergadering van een (kwaliteits)managementsysteem (en dus één van de onderdelen van elk niveau KwaliteitsHulp). Wij helpen u:

 • de juiste gegevens te verzamelen en te analyseren,
 • een goede beoordeling uit te voeren, door het proces te begeleiden,
 • heldere acties te benoemen.

Prijs: vanaf € 1500
KwaliteitsHulp: vanaf € 350 per maand

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Niet meer mogelijk te reageren